ХОРОСКОП

Хороскоп за 26 февруари

хороскоп

ОВЕН

В по­не­дел­ник ва­ша­та ре­ши­тел­ност по от­но­ше­ние на де­ла­та приб­ли­жа­ва до аг­ре­сия. Ве­роя­тно проб­ле­ми­те са от об­щес­твен и де­ло­ви ха­рак­тер. За съ­жа­ле­ние те са труд­но раз­ре­ши­ми и за по­ве­че­то от вас уси­лия­та ще бъ­дат нап­раз­ни. Ха­рак­тер­ни са ли­ше­ния, спо­ро­ве и неп­рия­тнос­ти по от­но­ше­ние на тях. Да­ми­те имат за­си­ле­на и без­греш­на ин­туи­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те ще имат един дос­та те­жък слу­же­бен ден. Има неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва и ако се от­не­се­те дръз­ко към неиз­вес­тно­то, ще за­гу­би­те. Наб­лю­да­вай­те, слу­шай­те и мъл­че­те. Денят е бла­гоп­рия­тен за съд­ру­жен биз­нес, ще има­те ус­пех и във фи­нан­со­ви­те де­ла, но бъ­де­те мно­го пред­паз­ли­ви и раз­чи­тай­те са­мо на ра­зум­ни дей­ствия.

БЛИЗНАЦИ

В по­не­дел­ник по­ве­че­то от Близ­на­ци ще се чувс­тват стран­но. От ед­на стра­на, пол­зот­вор­на опе­ра­тив­нос­т, а от дру­га – мно­го неиз­вес­тни, кои­то ви пос­тавят в със­тоя­ние на ва­куум и до­ри па­ра­ли­зи­рат някои дей­ствия. Про­фе­сио­нал­ният по­не­дел­ник е спо­коен и прия­тен и за по­ве­че­то от вас съ­щес­тву­ват въз­мож­нос­ти за праз­ну­ва­не на ра­бот­но­то място.

РАК

Про­мен­ли­ви са ус­ло­вия­та в по­не­дел­ник за Рак. До­бър е ра­бот­ният ви ден, но чес­то при­бър­зва­те, кое­то днес мо­же да има от­ри­ца­тел­ни пос­ледс­твия. Стре­ме­жът на някои от вас за ма­щаб­ни дей­ствия и тър­се­не на но­ви въз­мож­нос­ти е голям. Ако наб­лег­не­те ста­ра­тел­но на про­фе­сио­нал­ния си из­раз, уси­лия­та ви ще се уве­нчая­т с ог­ро­мен ус­пех.

ЛЪВ

Не би­ва да се при­тесн­ява­те от някои вре­мен­ни неус­пе­хи, кои­то са ва­лид­ни за гол­яма част от Лъ­во­ве­те днес. Те се от­насят до неп­ро­ве­де­ни сре­щи или не­въз­мож­нос­тта да пос­тиг­не­те стре­ме­жи­те си в раз­го­во­ри при със­тоя­ли се кон­так­ти. Днес е по-важ­но да се съоб­раз­ява­те с об­ста­нов­ка­та око­ло вас и да не вли­за­те в пре­ре­ка­ния с ко­ле­ги или парт­ньо­ри от биз­не­са.

ДЕВА

Дос­та за­бе­ле­жи­те­лен е по­не­дел­ник за вас, прия­те­ли­те или оне­зи, кои­то са свър­за­ни с ва­шия биз­нес, ще ви пред­ло­жат но­ви пер­спек­ти­ви за реа­ли­за­ция. Шан­сът наис­ти­на е голям и ще бъ­де греш­ка, ако не се въз­пол­зва­те от не­го. Ве­роя­тнос­тта за ус­пех е ог­ром­на. Пре­дуп­реж­де­ние­то е на­со­че­но за дей­ствия­та ви с фи­нан­си или сделки с имоти.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник е неу­до­бен ден за Вез­ни­те и в мно­го слу­чаи ста­ва въп­рос за здра­вос­лов­ни проб­ле­ми. Но ще има­те си­ли да ов­ла­дее­те съз­да­ла­та се си­туа­ция и да вле­зе­те в нор­ма­лен ри­тъм. Дру­ги от вас, кои­то из­цяло са на­со­чи­ли вни­ма­ние­то си към слу­жеб­ни­те и биз­нес за­дъл­же­ния, трябва да съб­лю­да­ват поз­на­тия им прин­цип на рав­но­ве­сие.

СКОРПИОН

Дос­та объ­рка­ни и при­тес­не­ни са Скор­пио­ни­те в по­не­дел­ник. Нес­та­бил­ни в емо­цио­нал­но от­но­ше­ние, някои ще се чувс­тват са­мот­ни, не­раз­бра­ни и с же­ла­ние за са­мои­зо­ла­ция. Из­ник­ват проб­ле­ми от фи­нан­со­во и ад­ми­нис­тра­тив­но ес­тес­тво и по прин­цип де­ло­во­то ви осъ­щест­вява­не. Про­фе­сио­нал­но трябва да вни­ма­ва­те по по­вод па­ри, въз­мож­на е из­ма­ма.

СТРЕЛЕЦ

В по­не­дел­ник Стрел­ци­те са дей­стве­ни и ор­га­ни­зи­ра­ни. Но мно­го от вас ще пре­неб­рег­нат ус­ло­вия­та на об­ста­нов­ка­та и то­ва мо­же да до­ве­де до зат­руд­не­ния през деня. Те са из­ра­зи­тел­ни за ва­ши­те кон­так­ти, а в някои слу­чаи мо­гат да до­ве­дат до съв­сем не­же­ла­тел­ни раз­връз­ки. Из­вес­тни по­ло­жи­тел­ни въз­мож­нос­ти има­те в сфе­ра­та на фи­нан­си­те.

КОЗИРОГ

Раз­лич­ни об­стоя­телс­тва от об­щес­твен ха­рак­тер мо­гат да пре­диз­ви­кат някои слу­жеб­ни неп­рия­тнос­ти в по­не­дел­ник. Трябва да под­дър­жа­те пос­тоян­ство в ра­бо­та­та, за да из­бег­не­те съз­да­ли­те се об­стоя­телс­тва. Про­ти­во­ре­чия ще нас­тъпят и в лю­бов­ния жи­вот на някои от Ко­зи­рог. Ве­роя­тно най-не­зас­лу­же­но мъ­же­те да из­жи­веят на­пад­ки на свои­те парт­ньор­ки.

ВОДОЛЕЙ

Ха­рак­тер­ни са доб­ри­те но­ви­ни за по­ве­че­то от ро­де­ни­те под Во­до­лей в по­не­дел­ник. Мо­же би те ще из­вадят мно­зи­на от със­тоя­ние на стаг­на­ция, за­що­то оби­кно­ве­но се свеж­дат до из­вес­тие за по­зи­тив­ни про­ме­ни. Денят со­чи са­мо тяхно­то на­ча­ло и по та­зи при­чи­на трябва да бъ­де­те сдър­жа­ни и из­пъл­ни­тел­ни на ра­бот­но­то си място, за да не давате поводи за скрито недоволство.

РИБИ

Някои от вас днес над­цен­яват въз­мож­нос­ти­те си и в ре­зул­тат на то­ва ще пое­мат за­дъл­же­ния, кои­то няма да мо­гат да из­пълнят. Не раз­чи­тай­те на слу­чай­ни­те доб­ри об­стоя­телс­тва, за­що­то то­ва е най-лес­ният на­чин за под­веж­да­не. Ра­бо­те­щи­те с па­ри трябва да бъ­дат вни­ма­тел­ни, тъй ка­то в мно­го слу­чаи дей­стват при­бър­за­но и ще до­пус­нат греш­ки.

Най-нови

Нагоре