ИНТЕРВЮТА

Проф. д-р инж. Росен Василев, ректор на Техническия университет – Варна: Интернетът в България тръгва от зала 207

Висшето училище е единственото в страната, което обучава по специалност „Корабостроене и морска техника“

Господин Ректор, вярно ли е, че интернетът в България тръгва от варненския Технически университет?

– Истина е. Точно преди 30 години от зала 207 на нашия университет тръгва интернетът в България. Началото на мрежата слага инж. Драгомир Славов, тогава асистент, а по-късно създател на мощна компания за циф-
рови технологии. Наскоро от инициативна група получихме писмо с предложение в двора на ТУ – Варна, да се постави плоча или друг знак, свидетелство за този факт. Добри сме в компютърните науки.

– Създаването на мрежата говори за сериозна научноизследователска дейност. Така е било, днес обикновено университетите ни акцентират предимно на преподавателската работа.

– Твърдя, че и сега научните изследвания са една от успешните дейности на Университета. В последните две години дори имаме колеги, които предпочитат да минат на 4-часов работен ден като преподаватели, за да си освободят време за научна работа. Ако си добър преподавател, въобще добър професионалист, има начин да печелиш добре.
Създадохме екип, ръководен от доц. Кристина Близнакова, с участието на доц. Тодор Ганчев, доц. Иван Булиев, д-р Живко Близнаков. Хора с опит в проектната дейност. Един от интердисциплинарните проекти, по които работят, е по „Хоризонт 2020“ в търсене на модерни методи за усъвършенстване на ранната диагностика и превенцията на рака на гърдата. ТУ – Варна, е координатор на консорциума, в който участват още два университета – от Белгия и Франция. Имаме и други проекти. Задължително в тях включваме студенти и докторанти. Младите хора харесват това.
Искам да изтъкна с гордост, че доц. Близнакова, която е наша възпитаничка, е удостоена за 2017 г. с престижния приз „Мария Кюри“, носител е и на Европейската награда за млад учен и на награда „Варна“ на община Варна за принос в развитието на науката.

– Проблемите на университетите са основно финансови. Така ли е и за ТУ – Варна?

– Да, отнася се и за нас. Финансовите бариери се стараем да преодолеем с работа по проекти, за някои от тях  споменах, с модернизиране на организацията на научноизследователска дейност и на образователния процес.
В посока развитие на съвременни форми на иновативно обучение работим в съдружие с други академични структури – например с Медицинския университет – Варна, с Русенския университет „Ангел Кънчев“. Скоро разработихме проект за оптимизация на улично осветление. Не е голяма задача, но е важна. Ние сме висше техническо училище, първо при нас би трябвало да идват за разрешаване на техническа задача.

– А идват ли?

– Да, и частни лица, и институции. „Елдоминвест“ предложиха партньорство.
В последните седмици това е петата фирма от Варна, която се обръща към нас. С бизнеса сме добри партньори. Вече втора година фирми плащат първия семестър на новопостъпилите студенти във всички машинни специалности и в специалност „Топлотехника и ВЕИ“.

– Инженерните специалности носят по-високо бюджетно финансиране,  това също вдига „бариерите“, за които говорите.

– От учебната 2017/2018 г. инженерните специалности, по които обучаваме, са с повишена базова ставка. Например от 2,43 на 2,81 е вдигнат коефициентът на машиностроенето. Разликата от 0,4 е недостатъчна, за да бъдат наистина приоритетни тези професионални направления, за каквито бяха обявени инженерните специалности. Не отправям упрек, такива са възможностите. А и невинаги парите „оправят“ нещата. Финансова подкрепа са и европейските стипендии, които  се получават изключително от студенти в инженерни специалности.
ТУ – Варна, е единственият университет в страната, който води обучение по специалност „Корабостроене и морска техника“ и въпреки това кандидат-студентите не проявяват интерес. Не можем  да си позволим да закрием специалността само защото не се попълват бройките. Сами разбирате, че ако го направим, в България се слага край на обучението за инженери корабостроители. Имаме кораборемонтни заводи, трябват им специалисти. Те също изпращат в Техническия университет свои кадри за обучение, разчитат на нас за квалификация на работниците си. Правилна е политиката да се защитят специалности, за които днес няма достатъчен интерес.

– Няма интерес към инженерните науки, а търсенето на специалисти е голямо и у нас, и зад граница. Какво правим?

– Е, да, трудно е, учи се математика… Причините за дисбаланса не са една и две. Може би трябва да се тръгне от възпитанието на децата, от формирането на интересите им. Това, което е в нашите възможности, е да привличаме млади хора още от училището. Тук провеждат техническото си обучение възпитаници на професионалните гимназии по икономика, по електротехника, от Морската гимназия във Варна. Имаме договори и с професионални училища в Бургас, Горна Оряховица, Доб­рич… Университетът инициира и национално ученическо състезание по енергетика, провеждаме го втора година.  Има страхотен интерес. С разработки – макети и презентации, участват ученически екипи от цялата страна. Отсега заявки за участие догодина са направили деветокласници.
Специално нашият университет след две години на реформи – включително на начина на организация и провеждане на приемните изпити, успяхме за новата учебна година да изпълним държавния план-прием. Сериозна стъпка е подмладяването на академичния състав. Финализираме разработката, през октомври ще представим и стратегия за развитие на Университета.

– На какво залагате в стратегията?

– Споменах ви някои основни решения. Заложихме и на  преструктуриране на университетски звена. Правим го в последните две години, ще проследим как ще се отрази на цялостната ни работа. Имаме четири факултета – Машинно-технологичен, Електротехнически, Корабостроителен, „Изчислителна техника и автоматизация“, и Департамент по математика, физика и чуждоезиково обучение. От двата ни колежа този в Добрич премина успешна акредитация и има възможност да се трансформира във филиал на ТУ – Варна. Това би повишило интереса на кандидат-студентите. Обсъждаме предложението на кмета на Димитровград за разкриване на филиал на Техническия университет – Варна. Има такава инициатива и от местната власт в Кърджали.

Проф. д-р инж. Росен Василев
завършва Техническия университет (ВМЕИ) – Варна, специалност „Електроснабдяване
и електрообзавеждане“. През 2003 г. защитава дисертация на тема „Изследване и оптимизация на електроснабдителните системи на промишлени предприятия в режим на понижено натоварване“.
През 2011 г. е избран за заместник-ректор
по „Акредитация и развитие“. От 2015 г. е начело
на висшето училище.
Автор е на над 90 научни публикации.
Член е на НТС, и други научни организации.

Финансова подкрепа са и европейските стипендии, които се получават изключително от студенти
в инженерни специалности.

Най-нови

Нагоре